Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ABAÚJTEJ Kft. elkötelezett ügyfelei, partnerei és dolgozói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az ABAÚJTEJ Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: ABAÚJTEJ Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3849 Forró, Kakastanya

Fióktelepei: 3526 Miskolc, Szeles u. 53. (Tejdiszkont – Raktár)

                        2100 Gödöllő, Kühne E. utca 1-3. (Ipari Park) (Hűtött raktár)

Cégjegyzékszám: 05-09-032058

A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27051085-2-05

Ügyvezetők: Bodnárné Luhály Éva és Varga Lajos

Telefonszám: +36 46 385 711

E-mail: abaujtej@skylan.hu

Honlap: www.abaujtej.hu

 1. Az adatkezelés alapja

Az adatkezelés a személyes adatot az adatkezelő rendelkezésére bocsátó személy írásbeli hozzájárulásán alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek ezen hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Az adatfeldolgozás során kizárólag az ABAÚJTEJ Kft. meghatározott munkakörben dolgozó munkavállalói, valamint a cég ügyvezetői ismerhetik meg a kezeléssel érintett személyes adatokat. AZ ABAÚJTEJ Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, annak érdekében, hogy csak arra jogosult személy férhessen hozzá. Biztosítja a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

 1. Adatkezelés

AZ ABAÚJTEJ Kft., mint adatkezelő tevékenysége során a következő adatokat kezeli: 

- Név

- Születési hely, idő

- Anyja neve

- Lakcím

- Adószám

- Vállalkozói igazolvány száma

- Pénzforgalmi számla száma

Ezen adatok köre a magánszemély partnerei esetében a következő adatokkal egészül ki: 

- Adóazonosító jel

- TB-törzsszám

- MVH regisztrációs szám

- FELIR azonosító

- Őstermelői igazolvány száma

Fenti adatok az adott ügylethez kapcsolódó szerződések elkészítése, ügylethez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség, egyedi ajánlatokkal kapcsolatos megkeresések, statisztikai adatgyűjtés érdekében, illetve egyéb, jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelésre használható fel. Az adatkezelés időtartama a kezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az ABAÚJTEJ Kft., mint adatkezelő rögzíti, hogy honlapja kizárólag partnerei tájékoztatását szolgálja. Az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, a weboldal használatához a felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia, látogatáskor sem a felhasználó IP címe (kivéve a látgatási adatok elemzéséhez kapcsolódó adatkezelés), sem más személyes adat nem kerül rögzítésre. A honlapon regisztrációs lehetőség nincs, annak használatához személyes adatok megadása nem szükséges, a tájékoztatáson túlmenően a weboldalon keresztül semmilyen marketingtevékenység nem kerül kifejtésre.

Az ABAÚJTEJ Kft. megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatása érdekében, elsősorban internetes felületen meghirdetett álláspályázatokat tesz közzé. A munkáltató a jelentkezők képességeinek megismerése érdekében szakmai önéletrajz benyújtását írja elő, melyet a jelentkezők postai úton, valamint emailben juttathatnak el Az ABAÚJTEJ Kft.-hez. Az álláshirdetésben rögzített tájékoztatásnak megfelelően, a pályázó önéletrajzának beküldésével járul hozzá az abban rögzített adatai kezeléséhez.  Az adatkezelés időtartama a jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig terjed. 

Az ABAÚJTEJ  Kft., mint adatkezelő a vagyon elleni szabálysértések, bűncselekmények megelőzése, valamint az esetlegesen előforduló munkahelyi balesetek körülményeinek vizsgálata céljából telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. A telephelyekre belépő ügyfelek – tekintettel a megfigyelőrendszer használatára vonatkozó figyelmeztető táblákat – a területre történő belépés az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulásnak minősül. Az ABAÚJTEJ Kft. felhasználás hiányában a kamerafelvételt a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel 30 elteltével törli.

Az ABAÚJTEJ  Kft., mint adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Ezen intézkedések biztosítják a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítják annak képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani. 

Az ABAÚJTEJ  Kft. papíralapon, illetve számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Az adatkezelő használatában álló telephelyek területére kizárólag a jogosultsággal rendelkező dolgozók, illetve ügyfelek, partner vállalkozások képviselői jogosultak belépni. A vagyonbiztonság, valamint annak keretében az adatbiztonság érdekében az ABAÚJTEJ Kft. meghatározza a területére belépő személyek körét. A számítógépes rendszeren történő adattárolás a telephelyek zárható helyiségeiben található informatikai eszközökön, valamint a társaság székhelyén található szerveren történik. Az informatikai eszközök megfelelő és naprakész vírusvédelemmel, rosszindulatú szoftverek elleni védelemmel vannak ellátva.

 1. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő megadott elérhetőségein.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Az ABAÚJTEJ Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 2. Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 3. Helyesbítés joga: az érintett kérheti az ABAÚJTEJ Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 4. Törléshez való jog: az érintett jogosult kérelmezni, hogy az ABAÚJTEJ Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat amennyiben: 

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy 

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy 

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy 

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérésére az ABAÚJTEJ Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; vagy 

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy 

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

 1. Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 2. Tiltakozás joga:  az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 3. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 4. Visszavonás joga:  az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 5.  Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése: A személyes adatot az adatkezelő rendelkezésére bocsátó személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel érintett személy panaszát a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 1. Bírósághoz fordulás joga: A személyes adatot az adatkezelő rendelkezésére bocsátó személy a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 1. Záró rendelkezések

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdések esetében az ABAÚJTEJ Kft., mint adatkezelő a cég Adatkezelési Szabályzata, valamint vonatkozó jogszabályok alapján köteles eljárni. Az érintettek Az ABAÚJTEJ Kft. Adatkezelési Szabályzatát a cég székhelyén bármikor megtekinthetik, arról kivonatot, tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az érintettek előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.

Forró,  2019. szeptember 4.

    Bodnárné Luhály Éva

    ügyvezető